جکوزی باعث ماساژ دادن عضله ها ی بدن میشود که این امر توسط پمپ های قوی که از طریق لوله های به هم متصل که دور تا دور جکوزی و کف آن را پوشانده است احاطه شده اند ، که فشار آب را با تنظیم شخصی خود فرد مورد اصابت قرار میدهد .

فروشگاه بر اساس بخش ها